In English
In English

Yritysasiakkaita koskeva tietosuojaseloste

Tämä on Tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä Amiko-konsernin palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Amiko-konsernin palveluita.

1 Rekisterinpitäjä

Amiko Oy (jäljempänä ”Amiko”)
y-tunnus:  2648189-3
Vesijärvenkatu 15, 15140 Lahti
Puhelin: 040 715 5335

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Jari Parkkinen
Puhelin: 040 715 5335
Sähköposti: jari.parkkinen@amiko.fi

3 Rekisterin nimi

Rekisterinpitäjän kaupalliseen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Yritysasiakkaita koskeva rekisteri”).

Rekisteröityjen ryhmä koostuu niistä kuluttajista sekä yhteisöjen edustajista, jotka käyttävät Amikon tarjoamia henkilöstöön liittyviä kaupallisia palveluita, mutta jotka eivät ole työnhakijoita tai työntekijöitä.

Henkilöstöön liittyvillä kaupallisilla palveluilla tarkoitetaan muun muassa seuraavia palveluita:

 • erilaiset testit ja simulaatiot
 • soveltuvuusarvioinnit
 • koulutus
 • tutorointipalvelut
 • työkykypalvelut
 • uudelleensijoittamispalvelut
 • henkilöstövuokrauspalvelut
 • suorarekrytointipalvelut
 • head hunting

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kaupalliseen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, rekisterinpitäjän palvelujen tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakasviestinnässä, jota toteutetaan myös sähköisesti ja kohdentaen, sekä profilointiin, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt profilointia.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin rekisterinpitäjän konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden markkinointitarkoituksiin (muun muassa suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- ja markkinatutkimukset).

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) työpaikalle
 • rekisteröidyn ammatti, mikäli kyse on yhteisön edustajasta
 • kieli
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • asiakkuuteen ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (tilaus- ja peruutustiedot, palautteet, asiakaspalvelutapahtumien taltiot)
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (markkinointitoimenpiteet, kuten markkinointiarpajaiset, ja niihin osallistuminen)
 • asiakasnumero
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • käyttäjätunnus ja salasana
 • palvelun ominaisuuksien käyttötiedot
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää lisäksi konserniin kuuluvien muiden yritysten rekistereistä, Amikon yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä yrityksiltä ja viranomaisilta, jotka tarjoavat henkilötietoja koskevia palveluja. Yhteisöjen edustajia koskevia tietoja voidaan kerätä myös kaupparekisteristä sekä yritysten verkkopalveluista.

7 Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat kaupallisia asiakkaita koskevan rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton tämän rekisterin käyttötarkoitusten kanssa.

Henkilötietoja voidaan Amikon harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole tätä erikseen kieltänyt.

Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten silloin, kun henkilötiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Amikon yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omissa henkilörekistereissään omaan lukuunsa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8 Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

9 Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle rekisterinpitäjän yllä ilmoitettuun postiosoitteeseen ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Pyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään tai korjaamalla virheelliset tiedot itse Amikon verkkopalvelun asiointitilin kautta. Mahdollinen Amikolle osoitettu korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla.

Lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä ja luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

10 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.

Scroll to Top