In English
In English

Varman ja Amiko työkykypalveluiden pilottiprojektista hyviä tuloksia

Työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Amiko työkykypalvelujen pilottihanke:

 

Mistä työkaluja ammatillisen kuntoutuksen uraohjauksen avuksi?

Peilipallon sijaan validoituja analyysejä ja kykytestejä

Työeläkevakuutusyhtiöiden järjestämä ammatillinen kuntoutus on väylä, jolla osatyökykyinen kuntoutuja voi palata takaisin työelämään. Kuntoutuksen avulla kuntoutujia voidaan auttaa löytämään soveltuvampi työtehtävä silloin, kun sairaus tai vamma tekee nykyisessä työssä selviytymisestä vaikeaa.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on luoda toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka avulla voi jatkaa työntekoa mahdollisimman pitkään. Palveluntuottajan uravalmentaja auttaa kuntoutujaa suunnitelman laatimisessa sekä toteuttamisessa.

Thomas-menetelmä on toimintatyylin löytämisen työkalu

 

Ihmisen fyysisiä ominaisuuksia voidaan mitata kunto- ja fysiikkatesteillä. Somaattisen lääketieteen asiantuntijat voivat arvioida kehon fyysistä kuormituskykyä ja sisäistä motivaatiota voidaan kartoittaa kyselyillä sekä haastattelulla, mutta ihmiselle ominaisimman toimintatyylin löytäminen on vaikeaa, jollei tunne tarpeeksi itseään ja vahvuuksiaan. Peilipalloa uravalmentajalla ei ole, mutta onneksi muita työkaluja löytyy.

Thomas International on toiminut työpsykologisten arviointimenetelmien kehittämisen eturintamassa jo yli 40 vuotta. Se on kehittänyt vuosien saatossa työelämän käyttöön analyysejä ja testejä, joilla voidaan kartoittaa työtehtävään valittavan henkilön soveltuvuutta ja parasta mahdollista kandidaattia. Henkilökohtaisen profiilin analyysi on maailman käytetyin työpsykologinen analyysi, joka on parhaillaan käytössä jo yli 50 eri kielellä. Suomessakin useampi sata eri yritystä ja organisaatiota käyttää analyysiä apunaan voidakseen rekrytoida osaavampaa, sopivampaa ja tehokkaampaa henkilöstöä.

Amiko työkykypalvelut käyttää Thomas-menetelmää valmennuksen välineenä

 

Työpsykologisia analysointimenetelmiä on käytetty tähän mennessä pääosin rekrytoinnin ja työyhteisön kehittämisen työkaluina. Ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottaja Amiko työkykypalvelut on valmennuksissaan kääntänyt asetelman toisinpäin ja tarkastelee sitä, miten henkilö voisi käyttää ominaisuuksiaan parhaiten hyödyksi etsiessään itselleen soveltuvinta työtehtävää.

Kun löytää itselleen soveltuvan tehtävän, jossa on tarpeeksi haastetta mutta ei liikaa äärirajoilla pinnistelyä, voi jaksaa ja menestyä työssä paremmin.

Miten voimme saada lisätietoa käyttäytymisominaisuuksista, kehittymispotentiaalista ja kyvyistä?

 

Thomas-järjestelmän itsearviointiin perustuva henkilökohtaisen profiilin analyysi (HPA) on ipsatiivisella pakkovalinta-menetelmällä toteutettu analyysi. Analyysin vastaajan täytyy valita kyselyssä itseään eniten kuvaava vaihtoehto sekä vähiten kuvaava vaihtoehto. Vastauksista muodostuvan raportin tulokset kertovat henkilön vahvuuksista, motivaatiotekijöistä, oma-aloitteisuudesta, kommunikointityylistä, kehittymismahdollisuuksista sekä käyttäytymisestä painetilanteessa. Analyysi auttaa sanoittamaan omat työskentelyvahvuudet.

Analyysillä voidaan kartoittaa esimerkiksi sitä, että oletko työperäisiltä ominaisuuksiltasi myyntitehtäviin soveltuva henkilö, joka edistää asioitaan puhumalla ja jolle verkostoituminen on luonnollista. Vai joudutko pinnistelemään tekohymyä, vaikka oikeasti haluaisitkin työskennellä tarkkuutta vaativassa asiantuntijatehtävässä, jossa verkostoitumista tärkeämpää on laadukkaan tiedon esittäminen. Tai päinvastoin, oletko ihminen, joka turhautuu numeroita ja lukuja vaativissa tehtävissä, vaikka haluaisitkin vakuuttaa asiakkaasi läsnäolollasi ja luontaisella ”karismallasi”

GIA-kykytesti puolestaan antaa helposti omaksuttavan tuloksen yksilön yleisestä oppimisnopeudesta. Se mittaa yksilön joustavaa älykkyyttä, keskittymistä, koulutettavuutta, tiedon käsittelynopeutta ja kehittymispotentiaalia.

Kykytestissä suoritetaan tehtäviä viidellä eri osa-alueella: Päättely, havaintonopeus, numeronopeus ja -tarkkuus, sanojen ymmärtäminen sekä avaruudellinen hahmottaminen.

Amikon työkykyvalmennus kartoittaa ja järjestää asiakkailleen heille soveltuvia urapolkuja.

Työpsykologisia analysointimenetelmiä on käytetty tähän mennessä pääosin rekrytoinnin ja työyhteisön kehittämisen työkaluina. 

Ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottaja Amiko työkykypalvelut on valmennuksissaan kääntänyt asetelman toisinpäin ja tarkastelee sitä, miten henkilö voisi käyttää ominaisuuksiaan parhaiten hyödyksi etsiessään itselleen soveltuvinta työtehtävää.

Amiko-Varma pilotti

 

Amiko työkykypalvelut lähti yhdessä työeläkeyhtiö Varman kanssa pilotoimaan henkilöarviointimenetelmän ja kykytestin käyttöä osana ammatillista kuntoutusta. Pilotin tavoitteena on edistää työkyvyttömyyseläkkeitä hakeneiden henkilöiden mahdollisuutta palata työelämään laadukkaan ohjauksen ja itselleen soveltuvan kuntoutuspolun löytämisen kautta.

Pilottihanke käytännössä

 

Jokaiselle kuntoutujalle tehdään alkukartoituksen yhteydessä HPA- henkilökohtaisen profiilin analyysi ja kuntoutussuunnitelman laatimisen yhteydessä GIA-kykytesti. HPA- henkilökohtaisen profiilin analyysi uusitaan, kun kuntoutuja on ollut työkokeilussa tai opiskelemassa yli kolme kuukautta.

Henkilöarviointianalyysi ja kykytesti voivat auttaa lisäämään kuntoutujan itsetuntemusta. Oman ideaalin toimintatyylin tunnistaminen ja sen kehittäminen sekä omien vahvuuksien sanoittaminen ovat myös selkeitä hyötyjä kuntoutujalle. Lisäksi testien kautta voi saada uusia ideoita ammatinvalintasuunnitelmiin.

Pilottiin osallistuvien kuntoutujien asiakaskokemusta seurataan palautteiden perusteella. Kuntoutujia pyydettiin arvioimaan alkuhaastattelun yhteydessä tehtyä henkilökohtaisen profiilin analyysiä (HPA) ja kuntoutussuunnitelman yhteydessä tehtävää GIA-kykytestiä. Kuntoutujien näkemykset olivat todella positiivisia.

HPA-analyysin palautteissa 87 % vastaajista oli sitä mieltä, että raportti ja palautekeskustelu antoivat lisää tietoa omista vahvuuksista ja 75 %:n mielestä he saivat lisätietoa kehittämiskohteistaan. 76 % kuntoutujista koki että HPA-analyysi tukee hyvin kuntoutussuunnitelman laadintaa ja 76 % vastaajista oli sitä mieltä, että HPA-analyysi on hyödyllinen.

GIA-kykytestin palautteissa vastaajista 99 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että GIA- kykytesti antoi lisätietoa ongelmanratkaisukyvyistä ja nopeudesta testin eri osa-alueilla.  Heidän mukaansa kykytesti auttoi ymmärtämään omaa kehittymispotentiaalia eri osa-alueilla kysymyksellä: ”Kykytesti on hyödyllinen testaus osana soveltuvan työtehtävän löytämistä”

Pilottihanke kestää vuoden 2022 ajan ja palautekyselyjen ohella pilotin lopullista vaikuttavuutta arvioidaan seuraamalla hankkeeseen osallistuvien kuntoutujien kuntoutusprosessien lopputuloksia. 

9-vinkkia-tyopaivaan

Lisää juttuja

Vastuullisuusohjelma antaa pohjan Amikon liiketoiminnan kestävällä kehittämiselle

Toimivat työmarkkinat, työurien pidentäminen, työn mielekkyys, tasa-arvoinen työelämä, osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen sekä osaavan työvoiman rekrytointi ovat Amikon liiketoiminnan ytimessä. Samalla ne ovat osa toimivan ja kantokykyisen yhteiskunnan elinehtoja. Yhteiskuntavastuu on syvällä Amikon toiminnan ytimessä ja olemassaolon syyssä. Nyt haluamme koota toimintatapamme myös vastuullisuusohjelmaksi, jotta ymmärrämme itseämme paremmin ja voimme

Lue koko juttu
Scroll to Top